Ons Kwaliteitbeleid

Verklaard door:

Algemene toelichting

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in de verbetering van dynamiek op de wegen en het water binnen de civiele en bouwkundige infrastructuur. Onze werkzaamheden richten zich voornamelijk op de technische installaties die de veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid binnen de infrastructuur bevorderen. Het grote maatschappelijke belang van de infrastructuur maakt het noodzakelijk dat onze werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg en kwaliteit worden uitgevoerd. In deze beleidsverklaring staat beschreven hoe Mijnsen Dynamische Mobiliteit BV (MDM) haar verantwoordelijkheid hierbij neemt en zorgdraagt voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met gebruikmaking van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Om blijvend kwalitatief hoogstaande dienstverlening te kunnen leveren aan onze klanten wordt een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) toegepast. In dit dynamische systeem worden processen, afspraken, en andere zaken vastgelegd die nodig zijn om onze kwaliteitsdoelstellingen te behalen. Om deze goed te kunnen bepalen zijn het toepassingsgebied en de context bepaald. Deze vormen als het ware de scope voor ons KMS. Tevens worden in het KMS onze bedrijfsdoelstellingen opgenomen welke wij als bedrijf nastreven zodat de samenhang van alle doelstellingen duidelijk wordt en deze op een uniforme wijze worden nagestreefd.

Toepassingsgebied

Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft betrekking op Mijnsen Dynamische Mobiliteit b.v.. Onze  scope is het leveren van diensten, variërend van onderzoek, ontwerp, (beleids-)advisering, opleidingen, planvorming, projectvoorbereiding en directievoering tijdens realisatie, beheer en onderhoud op het gebied van Mobiliteit en Infrastructuur. Mijnsen Dynamische Mobiliteit b.v. heeft haar kantoor in Susteren en voert haar activiteiten binnenshuis alsook buitenhuis uit. Tot onze klanten behoren de overheid, in al zijn geledingen, ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven.

Als organisatie maken we geen gebruik van fysieke monitoring- en meetapparatuur voor het monitoren en meten van de overeenkomstigheid van onze diensten aan de vastgestelde eisen, hiermee sluiten wij §7.1.5 “Middelen voor monitoring en meting” van de NEN-EN-ISO 9001:2015 uit.

Doelstellingen

Mijnsen heeft als primaire kwaliteitsdoelstellingen het naleven van de ISO 9001:2015, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten. Tot de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen behoren naast een gezond en florerend bedrijf, deskundige medewerkers en hoog kwalitatieve dienstverlening die ingezet kunnen worden binnen uitdagende projecten ten behoeve van een breed scala aan opdrachtgevers.Om haar doelstellingen te bereiken worden zowel kwaliteitsdoelstellingen alsook bedrijfsdoelstellingen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem getoetst en continue verbeterd. Door het toepassen van het PDCA model worden de kwaliteit en het kwaliteitsbewustzijn op alle gebieden bevorderd.

Context van Mijnsen

Mijnsen heeft met haar stakeholderanalyse, interne SWOT en risico sessies de context en daarin alle belanghebbenden in kaart gebracht. Hierbij zijn maatregelen benoemd zodat alle relaties met de buitenwereld op een beheerste manier zullen worden onderhouden.

Duurzaamheid

Mijnsen streeft binnen het kader van de werkzaamheden samen met haar klanten naar duurzaamheid van materialen, grondstoffen en mensen. Ook binnen de bedrijfsvoering wordt door middel van afvalscheiding, energie- en brandstofbesparing en efficiëntie op alle relevante gebieden invulling gegeven aan een duurzame wereld.

Continue verbeteren

Deze beleidsverklaring is gericht op het continu verbeteren van onze dienstverlening, waardoor Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. hoogstaande en betrouwbare diensten kan blijven leveren en zich positief kan onderscheiden binnen de markt.Om een constante kwaliteit van onze diensten te kunnen borgen is onze organisatie gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt periodiek door het management getoetst en via het continue verbeterproces bijgestuurd.

Naleving

Het naleven van het hier genoemde beleid is niet vrijwillig. De directie ziet er op toe dat het hier vastgestelde beleid actief wordt nageleefd en dat het kwaliteitsmanagementsysteem continu onderhouden wordt, zodat het beleid en de doelstellingen door alle geledingen van de organisatie gezamenlijk worden bereikt.

Aldus verklaard,

11-12-2020

G.W.M. Janssen,  Directeur

Aangehaalde documenten
Stakeholderanalyse
SWOT analyse
Risicomanagementsysteem
Kwaliteitsmanagementsysteem
Bedrijfsplan 2021-2024

Verklaard door: