Vessel Traffic Service (VTS)

VTS is ingesteld om een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart te bevorderen en te waarborgen. Verkeersmanagement op de waterwegen en aanloopgebieden naar de havens wordt uitgevoerd met behulp van radar, marifoon, CCTV, hydro meteo, en informatie verwerkende systemen, gekoppeld met redundante netwerken ten behoeve van de operationele bediening. 

Op cruciale plaatsen in het vaarwegennet zijn verkeersposten gebouwd om de scheepvaart te begeleiden. De posten bij de zeehavens hebben, naast een deel binnenwater ook het aanloopgebied naar de haven onder hun hoede. De basis voor VTS systemen is neergelegd in de IMO en IALA richtlijnen. 

Niet iedere vaarweg is uitgerust met radar. Met het AIS (Automatic Identication System) wordt een landelijke dekking nagestreefd. De schepen worden hierbij voorzien van zendapparatuur die door antennes op de wal worden ingelezen (o.a. naam van het schip, snelheid en vaarrichting).  In de toekomst wordt het daarmee mogelijk elk schip van enige omvang te volgen op een digitale waterkaart. De informatie-inwinning, die thans overwegend door de operators wordt gedaan, wordt dan digitaal verwerkt. Het stroomlijnen van de scheepvaart naar een just in time management wordt hiermee aanmerkelijk verbeterd. De aanleg van de tweede Maasvlakte is hier mede aanleiding voor. De drukte op de vaarwegen zal de komende tijd gaan toenemen, waardoor het belang van de scheepvaartbegeleiding toeneemt. 

Uitgevoerde projecten

2016 - nu
Binnen het team DVM Vaarwegen leveren we diverse technisch adviseurs binnen een breed scala aan contracten, zoals vernieuwing Regionale Verkeerspost Dordrecht, onderhoudscontracten voor radar, marifoon, gebouwgebonden installaties.
2015
Instandhoudingsplan Verkeerspost Tiel en Nijmegen, op basis van Risico Gestuurd Onderhoud (PROBO): Realisatie van instandhoudingsplan, decompositie, foutenboom, uitvoering risico-sessie voor Rijkswaterstaat Oost Nederland.
2010 - 2012
VTS Noordzeekanaal: 26 radarlocaties, VHF, AIS, 130 CCTV camera's, 3 RDF posities, aansluiten op, uitbreiden en inregelen van glasverzelnetwerk. Ontwerp, realisatie, vernieuwing en uitbreiding hard- en software binnen de geïntegreerde aanpak van de UAV-gc. Voor HITT uitvoerings-, contract-, plannings- en VTW-management. Vanuit verschillende functies deelnemen aan PMO, CO, VO. Interne afstemming HITT contractteam. Aansturing van subcontractors is een belangrijk issue binnen de kaders van de opdracht. V&G coördinatie ontwerpfase. Herstructurering kwaliteitsdocumenten VS2.
2006 - 2007
VTS Tiel - St, Andries: Vervanging VTS systeem, radars, VHF en uitbreiding met CCTV, hydro meteo en 2 radarposten. Vernieuwing hard- en software. Verbouwing bestaande verkeerspost.het geheel binnen de geïntegreerde aanpak van de UAV-gc. Voor HITT contractmanagement en uitwerking kwaliteitsdocumenten VS2. V&G inspecteur uitvoering.
2003
VTS Kallo. Opdrachtgever: Vlaams Gewest Studie project radarlocatie onderzoek, inclusief ontwerp VTS systeem en functionele beschrijving voor de tenderdocumenten. Uitvoeren radarlocatieonderzoek. Schelde vanaf Kallo tot de rede van Antwerpen.
2002
VTS Wintam. Opdrachtgever: Vlaams Gewest Studie project radarlocatie onderzoek, inclusief ontwerp VTS systeem en functionele beschrijving voor de tenderdocumenten. Uitvoeren radarlocatieonderzoek Schelde, aantakkingspunt Zeekanaal en Zeekanaal tot industrigebied.
2001 - 2002
VTS Noordzeekanaal: Voorontwerp VTS systeem voor gehele Noordzeekanaal- en havengebied, inclusief aanloopgebied bij IJmuiden een aansluiting op VTS Amsterdam-Rijnkanaal. Voor RWS verkenningsfase voor realisatie van het project. Wensen operators afgezet tegen IALA en IMO. Workshops met in- en externe deelnemers. Begeleiden radarlocatieonderzoek.
2001 - 2002
VTS Tallinn: vijf radarposten, VHF, hydro meteo, hard- en software. VTS procedures op basis van IALA richtlijnen. Site management en subcontractmanagement voor HITT. Ontwikkelen en schrijven VTS procedures.
2000 - 2002
VTS Den Helder: vier radarposten, waarvan 2 met frequency diversity, VHF, vernieuwing hard- en software. Nieuwbouw verkeerspost. Voor RWS opmaal contract en tenderdocumenten. Begeleidden radarlocatieonderzoek. Begeleiding aanbesteding. Directievoering tijdens realisatie, inclusief FAT, SAT en kwaliteitsborging.
2000 - 2002
VTS Nijmegen: Nieuwbouw verkeerspost Nijmegen, inrichting op basis van uitgevoerde taakbelasting onderzoeken. Hard- en software vernieuwing voor bestaande radarposten. Uitbreiding met CCTV en hydro meteo. Voor RWS opstellen contract en tenderdocumenten. Begeleiden aanbesteding. Directievoering tijdens realisatie, inclusief FAT, SAT en kwaliteitsborging. Coördinatie tussen systemen bestek en bouwkundige bestek in voorbereiding en realisatie.
2000 - 2001
VTS Gdansk: Nieuwbouw 6 radarposten met glasvezelverbinding door de golf van Gdansk. VHF systeem, hydro meteo, hard- en software. Voor HITT subcontractmanagement uitgevoerd. Begeleiding realisatie en aanleg glasvezelkabel door de golf van Gdansk.
1999 - 2001
VTS Waalbochten: zeven radarposten, VHF systeem en vernieuwing hard- en software in de verkeerspost Weurt. Uitbreiding van de sector Nijmegen bovenstrooms tot de Duitse grens. Voor RWS opmaak contract en tenderdocumenten. Begeleiden aanbesteding met selectie en gunningscriteria. Samen met Landsadvocaat voeren van Arbitrage. Directievoering realisatie, inclusief FAT, SAT en verder aantonen performance eisen.
1998 - 2000
VTS Tiel - St.Andries. Vier radarposten, VHF systeem en vernieuwing hard en software binnen de verkeerspost Tiel. Voor RWS toezicht op realisatie, bijwonen en afnemen FAT en SAT.