Openbare verlichting (OVL)

Op het gebied van Openbare Verlichting (OVL) heeft Mijnsen veel kennis in huis. Of het nu gaat om OVL op gemeentelijk- of provinciaal niveau, of om de OVL van ons Rijkswegennet, Mijnsen heeft er dagelijks mee te maken. Op het gemeentelijke - en provinciale niveau levert Mijnsen Dynamische Mobiliteit onder andere diensten in de vorm van het opstellen van beleidsplannen, beheerplannen en uitvoeringsplannen. Daarnaast is Mijnsen een adviserende gesprekspartner voor gemeenten en provincies. Zo kunnen we aan de hand van de OVL-gegevens van uw gemeente of provincie een beheeradvies uitbrengen, het besparingspotentieel van uw OVL-installatie inzichtelijk maken en u een goed onderbouwd advies geven over bijvoorbeeld de toepassing van Led-lichtbronnen in uw gemeente of provincie. Naast deze administratieve diensten kan Mijnsen u ook op praktisch gebied bijstaan. 

Mijnsen kan voor u de directievoering verzorgen rondom de uitvoering van werkzaamheden aan de Openbare Verlichtinginstallaties. Voorafgaand aan de werkzaamheden buiten, kunnen wij de afstemming met de aannemer verzorgen over het toe te passen materiaal, over de uitvoeringsduur en over de toe te passen verkeersmaatregelen op de werklocatie. Daarnaast kunnen wij de communicatie naar de burger voor u coördineren, bijvoorbeeld door de aannemer huis-aan-huis berichten te laten verspreiden in de woonstraten waar werkzaamheden gaan plaatsvinden, en door het aanleveren van een meldingstekst ter publicatie op uw website. 

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden kunnen wij ter plaatse voor u inspecties uitvoeren, om erop toe te zien dat niet alleen de wijze van uitvoering correct verloopt, maar dat ook het resultaat in overeenstemming is met uw wensen. Waar nodig kunnen wij de aannemer bijsturen en adviseren. Van onze bevindingen brengen wij u uiteraard regelmatig verslag uit, zodat u niet alleen wordt ontzorgd, maar ook op de hoogte blijft. 

Na de uitvoering van het werk kunnen wij voor - en namens u - de oplevering bijwonen en een restpuntenlijst opstellen. Tevens kunnen wij zorgdragen voor het tijdig verkrijgen van correcte revisiegegevens van de aannemer. 

Naast de directievoering kan Mijnsen de storingscoördinatie voor u verzorgen. Dit houdt onder meer in, dat wij de storingsverwerking voor u kunnen begeleiden door uw medewerkers terzijde te staan bij de beoordeling van schademeldingen en het verstrekken van herstelopdrachten aan de aannemer. Tevens kunnen wij de responsetijden van meldingsopvolging en schadeherstel door de aannemer middels steekproeven toetsen. Als laatste in de schadebehandeling kunnen wij de termijnstaten van de aannemer beoordelen, zodat de financiële afhandeling van het werk soepel verloopt. 

Eén van de potentiele kostenbesparende maatregelen op het gebied van openbare verlichting is het verkleinen van de diversiteit van materialen (masten, armaturen, lampen) middels het opstellen van een standaard-materialenlijst. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Allereerst zal de diversiteit van de materialen in kaart worden gebracht, middels een analyse van uw digitale beheerbestand. Vervolgens kunnen wij middels een presentatie aanschouwelijk maken, hoe het toegepaste materiaal eruit ziet en welke eigenschappen daarbij horen. Aan de hand van deze presentatie zal in gezamenlijk overleg worden bepaald welke materialen als standaard materiaal zullen doorgaan en welke materialen niet meer toegepast zullen worden. Door het verkleinen van de diversiteit kan de aannemer zijn voorraadbeheer beter afstemmen op uw gemeente, waardoor levertijden van materialen zullen worden verkort. In enkele gevallen is ook sprake van een inkoopvoordeel vanwege gewijzigde aantallen materiaal. 

Wanneer duidelijk is, welk materiaal er toegepast gaat worden in uw gemeente kan een remplace-planning worden opgesteld, om de Openbare Verlichting en daarmee de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid te garanderen. Het digitale beheerbestand zal hiertoe uitgebreid worden geanalyseerd, om inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van de totale installatie. Vervolgens kan middels een representatieve steekproef buiten, de actualiteit van het beheerbestand worden getoetst. De actualiteit van het bestand zal met u worden besproken, zodat eventuele corrigerende en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld een nulmeting of tussentijdse digitale controles) kunnen worden genomen. 

Hierna kan een concept-planning worden opgesteld. Deze zal met u worden besproken en aangevuld, zodat het beschikbare budget en de remplace-planning op elkaar zijn afgestemd. Na verwerking van de gegevens ontvangt u de definitieve remplace-planning. 

Aan de hand van de remplace-planning kunnen wij, met gebruikmaking van uw standaard materialenlijst, lichtberekeningen uitvoeren voor de te vervangen verlichting in uw gemeente. Deze lichtberekeningen vinden plaats op basis van de eisen zoals vastgelegd in uw beleidsplan. Na het opstellen van iedere lichtberekening zal per straat ter plaatse worden gecontroleerd of de geplande verlichting ook daadwerkelijk fysiek geplaatst kan worden; eventuele correcties zullen direct worden doorgevoerd. 

Naast de bovengenoemde zaken kunnen wij u van dienst zijn met een gedegen, goed onderbouwd en onafhankelijk advies op het gebied van o.a. beleid, beheer, duurzaamheid, CO2-reductie, Led, Politiekeurmerk, lichthinder en dimmen. 

Uitgevoerde projecten

2015 - 2016
Advisering Beheer- & Onderhoudscontract Openbare Verlichting voor de gemeente Voerendaal.
2015
N498 te Oude Tonge: Advies OVL, waaronder het ontwerpen en het schrijven van bestekken voor het vervangen en/of aanleggen van OVL (ontwerp en RAW-bestek deel 2.2 OVL) voor Provincie Zuid Holland.
2015
Toetsing OVL-ontwerp fietsviaduct N329 voor Gemeente Oss.
2015
Toetsing OVL-ontwerp N625 Provincie Noord Brabant.
2015
Toetsing OVL-ontwerp Randweg Oudenbosch N641 voor Provincie Noord Brabant - Gemeente Oudenbosch.
2015
Toetsing OVL-ontwerp Randweg Oudenbosch N641 voor Provincie Noord-Brabant.
2015
Toetsing OVL-ontwerp Randweg Zundert N263 voor Provincie Noord-Brabant.
2014 - 2015
N458 te Nieuwerbrug aan de Rijn: Advies OVL, waaronder het ontwerpen en het schrijven van bestekken voor het vervangen en/of aanleggen van OVL (ontwerp en RAW-bestek deel 2.2 OVL) voor Provincie Zuid-Holland.
2014 - 2015
N460 te Ter Aar: Advies OVL, waaronder het ontwerpen en het schrijven van bestekken voor het vervangen en/of aanleggen van OVL (ontwerp en RAW-bestek deel 2.2 OVL) voor Provincie Zuid-Holland.
2014
Onderhoudscontract Openbare Verlichting Gemeente Landgraaf. Betreft: Het uitbrengen van advies, het opstellen van een onderhoudscontract (UAV2012), het begeleiden van de aanbesteding, het beoordelen van de inschrijvingen en het uitbrengen van gunningsadvies. Opdrachtgever: Heijmans.
2013
Inventarisatie en inspectie inclusief rapportage van de dynamische openbare verlichtingsinstallaties binnen het beheergebied van RWS Dienst Oost-Nederland in opdracht van Maiken Systems.
2013
Uitwerken van een advies voor de verlichting van de onderdoorgang van vier Ecoducten over provinciale en rijkswegen in opdracht van Provincie Noord-Brabant.
2012 - 2014
Het opstellen van testprocedures, het uitvoeren van testen en het begeleiden van de testprocedures bij de Rijkswaterstaat- testcentrale (TORO) van het Dynamisch Openbare Verlichtingssysteem van Schréder.
2012 - 2013
Het opstellen van een Beleidsplan, een Beheerplan en een Uitvoeringsplan Openbare Verlichting in opdracht van de gemeente Duiven.
2012 - 2013
Het opstellen van een prestatiebestek voor beheer en onderhoud van Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.
2012 - 2013
Het voorbereiden van uit te voeren vervanging van Openbare Verlichting op diverse locaties in opdracht van de gemeente Zundert.
2012
Het advies voor integratie van Openbare Verlichting en een grootstedelijke traminstallatie voor gemeente Groningen in opdracht van Strukton.
2012
Het onderzoeken en in een adviesrapport verwerken, of op 5 specifieke locaties op provinciale wegen van Noord-Brabant openbare verlichting kan vervallen of juist wenselijk is. Advies op basis van schouw en verkeersgegevens, getoetst aan de nieuwe verkeerskundige richtlijn voor openbare verlichting.
2012
Het ontwerp van Openbare Verlichting en het aanleveren van besteksdelen in opdracht van de gemeente Druten.
2012
Het toetsen van bestaande Openbare Verlichting in een stadswijk op conformiteit met de richtlijnen in opdracht van de gemeente Alblasserdam.
2012
Het uitbrengen van advies en het ontwerp en de toetsing van Openbare Verlichting in opdracht van de gemeente Renkum.
2011 - 2013
Diverse adviesdiensten op het gebied van Openbare Verlichting, waaronder het in kaart brengen van het besparingspotentieel Openbare Verlichting in opdracht van de gemeente Epe.
2011
Het opstellen van een bestek voor realisatie van Openbare Verlichting in opdracht van de gemeente Nederlek.
2010 - 2011
Adviesdiensten voor realisatie van decoratieve dynamische Led verlichting in de Kloostermuur in Oosterhout, in opdracht van Oranjewoud.
2010
Uitwerken en vastleggen van de configuratie van de dynamische openbare verlichting (DOV) op de plusstroken A12 Gouda-Zoetermeer in opdracht van Imtech Infra.
2009 - heden
Vanaf 2009 verzorgen wij de directievoering UAV-TI op een bestek voor meerjarige vervanging van Openbare Verlichting in opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
2009 - 2013
vanaf 2009 verrichten wij advies- en ontwerpwerkzaamheden op het gebied van Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.
2009
Het analyseren van de Openbare Verlichtingsinstallaties van diverse gemeenten in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
2009
Het opstellen van een bestek voor grootschalige vervanging van Openbare Verlichting in opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
2008 - 2010
Het opzetten van een bureau Openbare Verlichting, voor coördinering, directievoering en beheer van de Openbare Verlichtings-installaties van 14 gemeenten, in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
2008
Het opstellen van een inspectiemethode, alsmede het uitvoeren van inspecties aan Dynamische Openbare Verlichtingssystemen in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
2008
Het opstellen van handleidingen, testprotocollen, het uitvoeren van testen en begeleiden van de testprocedures bij de TORO centrale van het Dynamisch Openbaar Verlichting Systeem in opdracht van Philips Europe.
2007
Het opstellen van handleidingen, testprotocollen, het uitvoeren van testen en begeleiden van de testprocedures bij de TORO centrale van het Dynamisch Openbaar Verlichting Systeem in opdracht van Maiken Systems bv.
2006 - 2009
Vanaf 2006 hebben wij adviserings-, ontwerp- en engineeringswerkzaamheden verricht voor Dynamische Openbare Verlichtinglangs de nieuwe randweg A2/A67 te Eindhoven, in opdracht van Heijmans Technische Installaties.
2004 - 2011
Vanaf 2004 verrichten wij advies- en ontwerpwerkzaamheden, werkvoorbereiding en directievoering op het gebied van Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties in opdracht van Ziut.