Natte Infra

Mijnsen heeft een rijke historie in projecten voor natte kunstwerken door heel Nederland. Bruggen, sluizen, stuwen en bediencentrales vormen belangrijke schakels in het vaarwegennet. Door deze kunstwerken in goede conditie te houden  en tevens aan te passen aan nieuwe ontwikkeling wordt de scheepvaart optimaal  ondersteund.

Voor de projecten is naast een gedegen kennis van de installaties ook een goed inzicht in de bedrijfsvoering van deze kunstwerken noodzakelijk. De diverse stakeholders hebben allen hun eigen verwachtingen.

Mijnsen is zeer goed bekend met de kunstwerken zelf, maar ook met de belangen van de stakeholders. Door een goede afweging te maken tussen bestaaande en nieuwe technieken, het bedienproces, de wensen van de scheepvaart maar ook beheer en onderhoud worden de juiste keuzes gemaakt. In alle fases van de projecten, ontwerp, realisatie, gebruik, ondersteunt Mijnsen haar opdrachtgevers.

Uitgevoerde projecten

2015 - heden
Contractmanager voor de aanpassing poirée-stuw Belfeld. Beheersing, onderhandeling, afstemming en coördinatie namens de opdrachtgever op basis van een D&C contract. Voor programma Maaswerken van RWS.
2015 - 2016
Sluis Terneuzen: Opstellen Vraagspecificatie, conform Systems Engineering, voor de Electro, Instrumentatie en Automatiserings-onderdelen ('Ondersteunende Installaties') van de Nieuwe Sluis Terneuzen voor het kanaal Gent - Terneuzen, conform LBS en conform MOBZ. Maken van een ontwerp. Maken van een raming. In opdracht van Ingenieursbureau Boorsma.
2015
Directievoering voor realisatie software en hardware upgrade van de objecten van Kinderdijk. Afnametesten van software en ondersteuning overdracht naar eindgebruikers (peilbeheer). Algehele projectleiding, afstemming intern en extern. Werkzaamheden in opdracht van Waterschap Rivierenland.
2015
Technische begeleiding ombouw sluiscomplex Panheel (2 kolken en gemaal). Toetsen van ontwerpen, voeren van technisch overleg, toetsen van contractwijzigingen, bijwonen van afnametesten en toetsen einddocumentatie. Werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland (PPO).
2015
Toetsen opleverdossiers van diverse bruggen van RWS Brabant die zijn omgebouwd binnen het project Brugm@n naar de afstandsbediening vanuit de vernieuwde nautische bediencentrale Tilburg. Werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland (PPO).
2014 - heden
Assistent - Contractmanager voor de renovatie van pompgemaal Born. Beheersing, onderhandeling, afstemming en coördinatie namens de opdrachtgever op basis van een wijziging op een D&C contract. Voor programma Maaswerken van RWS.
2014 - heden
Assistent - Contractmanager voor het verruimen Julianakanaal. Beheersing, onderhandeling, afstemming en coördinatie namens de opdrachtgever op basis van de een D&C contract. Voor programma Maaswerken van RWS.
2013 - 2015
Technisch adviseur bij project Brugm@n, t.b.v. op afstand bedienbaar maken van een twintigtal bruggen en sluizen vanuit de nieuwe Nautische Centrale Tilburg (NCT), in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Brabant.
2012 - heden
Technisch adviseur machineveiligheid bruggen en sluizen bij RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart. Het ondersteunen van het programma landelijk beheer bediening m.b.t. vraagstukken en acties rond machineveiligheid.
2011 - heden
Assistent - Contractmanager voor het aanpassen van sluizen Belfeld & Sambeek. Beheersing van wijzigingen, afstemming en coördinatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van de contract en wijzigingen. Voor programma Maaswerken van RWS.
2011 - 2014
Assistent - Contractmanager voor sluizenprojecten Born-Maasbracht-Heel. Beheersing, afstemming en coördinatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van de contract en wijzigingen. Voor programma Maaswerken van RWS.
2011 - 2012
Advies uitvoeringsontwerp van installaties Sluis Empel en Sluis Berlicum t.b.v. project Omlegging Zuid-Willemsvaart in opdracht van Cofely.
2011
Advisering opdrachtgever Rijkswaterstaat Utrecht bij de uitvoering van de "Upgrade Bediening- en Besturing Irenesluis". De werkzaamheden bestaan uit het toetsen van de (ontwerp)documenten, het bijwonen van testen en inbedrijfnames, het uitvoeren van audits, het voeren van technisch overleg en het deelnemen aan het projectoverleg.
2010 - 2012
Contractmanagement en uitvoeringsbegeleiding voor project walradar Noordzeekanaal in opdracht van HITT Traffic. Aansturing subcontractors, bewaking van de voortgang, contractwijzigingen en afstemming met Rijkswaterstaat, juridische advisering en begeleiding van de realisatie van walradarinstallaties.
2010 - 2012
Upgrade Kering Kromme Nol: Advisering opdrachtgever bij voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van twee bestekken voor Upgrade kering Kromme Nol, bestaande uit opstellen ontwerpen, contractdocumenten met bijlagen, aanbesteden van de bestekken, ondersteunen bij opstellen faalkansanalyse, brandanalyse en probabilistisch beheer en onderhoudsplan, het toetsen van (ontwerp)documenten, bijwonen testen en inbedrijfnames, uitvoeren audit, voeren van technisch overleg, deelnemen in projectoverleg, directievoering beide bestekken Projectleiding van dienstenbestek Aanpassing Kering de Kromme Nol in opdracht van Waterschap Rivierenland Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland te Tiel
2010 - 2011
Opstellen maatregelen voor bediening en besturing ter verbetering veiligheid Ketelbrug conform machinerichtlijnen i in opdracht van Oranjewoud / RWS DI. Tevens het technische deel van het contract opgesteld.
2010
Opstellen specificaties tenderontwerp voor nieuwe Botlekbrug, in opdracht van Oranjewoud / consortium Alanes15
2009 - 2010
Opstellen projectmanagementplan voor realisatie Brandbeveiliging Oosterscheldekering, in opdracht van Chubb Varel.
2009
Aanpassing van de automatisering van de stuw bij Lith ten behoeve van de nieuwe smeerinstallaties voor de hijskettingen. Dit in opdracht van Electronic Power Control.
2009
Opstellen contractdocumenten en begeleiding van de aanbesteding voor renovatie van de bediening van de Irenesluis, in opdracht van Waterdistrict Rijkswaterstaat Utrecht.
2008
Opstellen universeel contract UAVgc 2005 voor het renoveren van besturingsinstallaties van sluiscomplexen, in opdracht van Waterdistrict Rijkswaterstaat Utrecht
2008
Uitvoeren onderzoek naar een systeemoplossing voor hefdeurbeveiliging bij sluizen, in opdracht van Waterdistrict Rijkswaterstaat Utrecht
2007
Inventariseren technische installaties van objecten Maastricht t.b.v. koppelvlakken naar nieuw te realiseren regionale bediencentrale. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Limburg
2007
Opstellen PVE E-deel voor instandhouding sluis Limmel (vervanging bediening, besturing en CCTV-installatie) in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg
2007
Opstellen PVE voor beeldschermbediening complex Heel voor bediening diverse sluizen en stuwen in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg
2007
Opstellen UAVgc 2005 contract voor maatregelen Impuls voor Zeeland. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zeeland
2007
Technische inventarisatie van objecten voor bediencentrale Maasbracht in opdracht van RWS Maaswerken
2006 - 2007
Advisering bij renovatie bediening en besturing van Beatrixsluizen: afronding besteksdocumenten, advisering aanbesteding, ondersteuning directie UAV als technisch specialist. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Utrecht
2006 - 2007
Toetsen ontwerpen en tekeningen voor renovatie stuw Grave LB-8182. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken
2006
Ondersteuning bij opstellen UAVgc 2005 contract voor kolkverlenging Maasbracht en Born: advisering bij indeling vraagspecificatie deel 1 en integratie van onderhoudsmaatregelen in een nieuwbouw project. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken
2006
Opstellen contractdocumenten voor UAVgc 2005 contract voor renovatie Bathse spuisluis, vernieuwing Aprol systemen op Krammersluizencomplex en integratie eisenpakket van HMCZ: vraagspecificaties met bijlagen, annexen en contractbeheersing. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zeeland
2005
Adviseren bij en deelnemen aan een locatieonderzoek voor plaatsing van DRUPS (Dynamische Route Uitwijk Panelen) voor Zeeland in opdracht van Rijkswaterstaat Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer, projectbureau DVM
2005
Advisering bij opstellen beleidsplannen voor afstandbediening bruggen Friesland in opdracht van Provincie Friesland
2005
Begeleiding aanpassing software stuw en sluizen Lith t.g.v. nieuwe pijborden in opdracht van EPC te Sliedrecht
2005
Onderzoeken, aanpassen en inbedrijfstellen van de retardeerbewaking voor de vier hefdeuren van de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein in opdracht van RWS Utrecht
2005
Ontwerp van elektrische installatie tbv. De Prinses Irene brug te Rotterdam in opdracht van GTI-Infratechniek te Heinenoord
2005
Opstellen advies voor DRUPS (Dynamische Route Uitwijk Panelen) met functionele en technische eisen om te komen tot een aanbesteding van DRUPS voor Zeeland en Zuid Holland in opdracht van Rijkswaterstaat Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer, projectbureau DVM
2005
Opstellen bestek en aanvraagdocumenten voor leveren en installeren van 4 stuks Dynamische tekstpanelen nabij bruggen Sluiskil en Sas van Gent, inclusief aanbesteding, in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland
2005
Opstellen functionele bestekken voor nieuwe audio installaties en aanpassing bedienlessenaars Krammersluizen in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland
2005
Opstellen PRI raming voor vernieuwen bedienings- en besturingsinstallaties van sluizen en bruggen en realisatie bediencentrales in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland
2005
Opstellen UAV-GC 2005 vraagspecificaties voor Kolkverlenging Born en Maasbracht, uitgaande van bestaande Programma van Eisen en diverse onderhoudscontracten in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken
2005
Uitvoeren documenten toets op UAV-GC 2005 bestek LB-8077 Verhoging bruggen Weurt in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Maaswerken
2004
Advisering tender t.b.v. bestek NB 5313, afstandsbediening 22 objecten in Brabant in opdracht van NACAP Barendrecht
2003
Coördinatie en uitvoering hardware- en software engineering, inbedrijfstelling en restwerkzaamheden Hefdeur Heusdensch Kanaal project Afgedamde Maas, in opdracht van Fabricom Electrical
2003
Opstellen bestek voor afstandsbediening 5 bruggen te Nieuwegein in opdracht van gemeente Nieuwegein
2003
Opstellen van specificaties en raming voor bestek centrale bediening objecten Born en Maasbracht in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg.