Upgraden besturingsplatform bedienen bruggen en sluizen op afstand

In de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal liggen een 18-tal bruggen en sluizen, die op afstand bediend werden vanuit drie sub-centrales in Oosterhout, Helmond en Schijndel. Het besturingsplatform dat daarvoor gebruikt werd bestond uit industriële automatiseringstechnieken van rond de eeuwwisseling. Dit platform is in 2001 opgeleverd, met een uitbreiding in 2006. De gebruikte PLC’s en SCADA-platform werden niet meer ondersteund door de markt, en de onderdelen waren ook niet meer verkrijgbaar. De opdracht bestond uit het vervangen van dit oude besturingsplan door moderne industriële automatiseringstechnieken, om de verkrijgbaarheid en onderhoudbaarheid van dit nieuwe besturingsplatform voor de komende 7 jaar te garanderen. Tevens werden alle luister- en spreekinstrumentatie alsmede het hele CCTV-platform gemoderniseerd. Gebruik werd gemaakt van de bestaande “Nieuwe Netwerk Voorziening”, een landelijke glasvezelverbinding die voor RWS wordt onderhouden door de KPN. De oude sub-centrales in Oosterhout, Helmond en Schijndel kwamen te vervallen, en alle afstandsbesturing, is naar Tilburg gegaan.

Erik van den Elsen, Senior Adviseur bij Mijnsen, vertelt over zijn bijdrage aan dit project:

“Mijn werk bestond uit het in kaart (laten) brengen van de oude te vervangen installatie, het bepalen van de scope voor de te vergeven opdracht aan de markt, en het bepalen van het benodigde budget om een en ander te realiseren. Daarna het formuleren van de opdracht voor het aanvragen van een offerte. Vervolgens het sturen, begeleiden en beoordelen van de aanvraag bij de opdrachtnemer. Na opdrachtverstrekking, het technisch begeleiden van de opdrachtnemer in de uitvoering, adviseren en beoordelen van de voorbereidende ontwerpen, tekeningen, aanpakplannen enzovoort. De totale opdracht werd verdeeld in een twaalf-tal deel-opdrachten, die volgens een overeengekomen planning één voor één werden afgehandeld. 

De 18 objecten werden verdeeld over één jaar in bedrijf gesteld. Voorafgaande aan elke ombouw was ik aanwezig bij de FAT op kantoor van de opdrachtnemer, en ik was als waarnemer aanwezig tijdens de inbedrijfstelling van deze objecten, afgesloten door het bijwonen van een SAT en een GAT (Gebruikers Acceptatie Test). 

Bij de uitvoering van deze opdracht waren meerdere afdelingen van Rijkswaterstaat betrokken. De regio Zuid-Nederland was de opdrachtgever en interne “eigenaar” van de op te leveren nieuwe besturing. Zelf was ik ingehuurd als Technisch Adviseur door PPO, die de regie had over de uitvoering. Daarnaast had je VWM (Vaarwegmanagement), die de bediening en besturing van deze objecten op zich nam. En vervolgens hadden we te maken met CIV (Centrale Informatie Voorziening), die de communicatie netwerken en kantoordiensten faciliteerde.

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat gebruikers van objecten zo min mogelijk hinder ondervinden van werkzaamheden uitgevoerd op deze objecten. Daarvoor heeft zij afspraken gemaakt met de diverse stakeholders. De hele planning was dusdanig opgezet, dat de hinder voor de gebruikers tot een minimum beperkt werd. Voordat een object werd omgebouwd, werd zoveel als mogelijk op locatie voorbereid, tijdens en buiten de bedieningstijden om. Voor sommige objecten werden tijdelijke noodbedieningsvoorzieningen ter plaatse aangelegd, om het mogelijk te maken tijdens vooraf overeengekomen schutvensters schepen door te kunnen laten. Om dit alles mogelijk te maken diende er veel gecommuniceerd, afgestemd en afgesproken te worden met allerlei disciplines binnen de Rijkswaterstaat-organisatie en de opdrachtnemer.

Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de dagelijkse taken en services benodigd voor het beheer en onderhoud van de bruggen en sluizen in de Noordbrabantse en Middenlimburgse kanalen. Dit werk houdt in het begeleiden van de opdrachtnemer in het verhelpen van storingen en gepland onderhoud, en het doorvoeren van voorgestelde wijzigingen en verbeteringen in het areaal. Het betreft een 60-tal op afstand bestuurbare bruggen, sluizen, gemalen, overlaten enzovoorts. Daarnaast ook nog een 40-tal vaste bruggen en opslagterreinen. En ook nog de bediencentrale Tilburg zelf, waar 14 bedieningsdesks voor bediening op afstand zijn gesitueerd. Vanaf 2025 wordt er een grote renovatie over dit areaal uitgevoerd, onze opdracht is het in stand houden van de huidige staat van onderhoud van deze objecten, tot de renovatie. Omdat het planjaar waarin de renovatie plaats zou vinden enkele malen naar achteren geschoven is, betekent dit dat veel toegepaste techniek inmiddels einde levensduur is.  Hierdoor wordt er continu een beroep op je creativiteit gedaan, om toch steeds weer storingen als gevolg van het uitvallen van deze verouderde technieken op te kunnen lossen. Zo hebben we een lijst van kritieke reserveonderdelen opgezet en in voorraad genomen, waarbij ook oude onderdelen worden gerefurbished, om ze nog langer in te kunnen zetten. Ook de machinerichtlijn speelt hierin een belangrijke rol, omdat we willen voorkomen te maken te krijgen met een substantiële wijziging, omdat renovatie van de objecten pas vanaf 2025 plaats kan vinden”.