Vraagspecificatie voor EI&A  - Nieuwe Sluis Terneuzen

Tussen Gent in Vlaanderen en Terneuzen in Nederland ligt het kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit kanaal komt bij Terneuzen uit in de Westerschelde. De Westerschelde heeft een open verbinding met de Noordzee en daarom ligt bij Terneuzen een sluizencomplex met drie sluizen: de Westsluis, Middensluis en Oostsluis. 

Het huidige sluizencomplex bij Terneuzen heeft niet voldoende capaciteit om de groeiende hoeveelheid en de steeds grotere schepen te kunnen verwerken en moet daarom worden aangepast met een nieuwe grotere sluis. De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. De Nieuwe Sluis komt binnen het bestaande sluizencomplex te liggen, naast de huidige Westsluis. De bestaande Middensluis komt hierbij te vervallen. 

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) belichaamt de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen voor diverse projecten in het Scheldegebied. Bijvoorbeeld bij de aanleg van deze sluis om de havens toegankelijk te houden. De Nieuwe Sluis Terneuzen is belangrijk voor de Zeeuws-Vlaamse en de Vlaamse regio. 

VNSC heeft de contractvoorbereiding voor de Nieuwe Sluis Terneuzen in opdracht gegeven aan LievenseCSO (Breda) en Ingenieursbureau Boorsma (Drachten). Mijnsen Dynamische Mobiliteit heeft eind 2014 in opdracht van Ingenieursbureau Boorsma een eerste uitvoeringsraming opgesteld voor de Elektrotechnische, Instrumentatie en Automatisering onderdelen (EI&A). De technische uitwerking van de EI&A bestond op dat moment enkel uit een opsomming van de benodigde installaties met globale beschrijvingen. 

Al snel hierna werd duidelijk dat voor een aanbesteding de vorm van UAV-gc Design en Construct gekozen werd. De hierbij benodigde Vraagspecificaties (VSE en VSP) moesten in een kort tijdsbestek opgesteld worden. Mijnsen werd benaderd om de VSE voor EI&A op te stellen, alsmede een bijbehorende PRI raming. Vanwege de vereiste korte doorlooptijd was dit enkel mogelijk met de nodige medewerking van VNSC en RWS. 

Voor de VSE EI&A waren diverse voorbeelden voorhanden:

  • Landelijk kader Bruggen en Sluizen (LBS) 3.0 vanuit Programma SPOT-IA
  • Programma MOBZ, waarbij o.a. de beide andere sluizen van Terneuzen geschikt worden gemaakt voor bediening op afstand.

Er werd eerst gekozen om het landelijke kader als vertrekpunt te hanteren, maar gaandeweg werd duidelijk dat de systeemarchitectuur van MOBZ leidend moest zijn. Deze architectuur wordt ook toegepast voor de Westsluis en Oostsluis van Terneuzen zodat straks het gehele complex goed aansluit bij de Bediening op Afstand vanuit de Nautische Centrale Terneuzen alsook de Beveiliging en Bewaking vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans. 

De VSE en VSP werden binnen een Relatics omgeving aangemaakt, die was opgezet voor het gehele project. Dat betekende dat de eisen voor zowel Civiel, Werktuigbouw alsook de EI&A als een goed werkend geheel vormgegeven moesten worden. Later in het traject werd deze Relatics omgeving overgebracht naar de GRIP omgeving van RWS. GRIP geeft vorm aan de landelijke aanpak om o.a. VSE en VSP op een structurele en uniforme wijze vast te leggen. 

De Nieuwe Sluis Terneuzen is een groot en complex project, waarbij de kennis voor de verschillende disciplines door de gespecialiseerde ingenieursbureaus werd ingebracht, maar waarbij ook VNSC/RWS een belangrijke inbreng had. Intensieve samenwerking was hierbij noodzakelijk. 

Samen met alle partijen, Ingenieursbureau Boorsma, LievenseCSO en VNSC/RWS, zijn de werkzaamheden door Mijnsen Dynamische Mobiliteit uitgevoerd en kan worden teruggekeken op een uitdagend en zeer leerzaam project. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Goswin Janssen   (contactpersoon voor dit project) 
Berry van de Crommert 
Bianca Vollema 
Edwin Wendrich 
Hans van de Laar 
Loek Bronzwaer 
Noud Brouwer 
Theo Pernot