Nieuwe besturingssystemen voorbemalingscomplex Kinderdijk

Historie waterbeheer Alblasserwaard

De afwatering van de Alblasserwaard in de rivier de Lek vindt van oudsher plaats bij het laagste punt bij het dorp Kinderdijk. Via een in de 18e eeuw aangelegd boezemstelstel Overwaard en Nederwaard en 19 windmolens werd destijds de waterhuishouding verzorgd. De windmolens maalden het water van de lage boezem naar de hoge boezem, waarna het water uit de hoge boezem naar de rivier afvloeide. In de 19e eeuw kregen de windmolens daarbij hulp van twee stoomgemalen om de waterlozingsproblemen beter op te lossen. Die stoomgemalen werden in de 20e eeuw vervolgens weer vervangen door modernere vijzelgemalen (diesel en elektrisch) en ook werden de Elshoutsluizen vernieuwd. 

1980 - Elshoutsluizen (oude situatie)

Bron: Regionaal archief Dordrecht 
(zoek in de BEELDBANK naar "Elshoutsluizen" voor meer informatie)

1984 - Elshoutsluizen (nieuwe situatie)

In 1997 werd het gehele windmolencomplex Kinderdijk aan de UNESCO World Heritage lijst toegevoegd, met de daarbij behorende verplichting om alle windmolens in oorspronkelijke staat te houden. 

Bemalingscomplex Kinderdijk

Het huidige bemalingscomplex Kinderdijk van Waterschap Rivierenland (WSRL) bestaat uit een tiental waterbeheer-objecten (o.a. gemalen, sluizen, in- en uitlaten, stuwen, e.d.) die elk daarin een specifieke waterbeheerfunctie vervullen. 

Bij het operationele bedrijf van dit bemalingscomplex dient altijd rekening te worden gehouden met de windmolens die mogelijk in bedrijf zijn als er voldoende wind is. 

De windmolens zelf kunnen altijd volledig autonoom opereren, maar leveren geen bijdrage meer aan het waterpeilbeheer van het binnendijkse gebied.

Het hedendaagse Bemalingscomplex Kinderdijk regelt de waterhuishouding in principe op basis van continue meting van de actuele waterpeilen en seizoensgebonden gewenste waterstanden in het binnendijkse achterland.

Bemalingscomplex Kinderdijk anno 2015 vanuit de lucht gezien met bovenaan rivier de Lek
en in de dijk de Elshoutsluis

Het bemalingscomplex beschikt over een tiental objecten waarmee het waterpeil kan worden geregeld. 

J.U.Smit gemaal

Schematisch overzicht bemalingscomplex Kinderdijk

Ir.Kok gemaal

Het totale regelproces met die waterbeheerobjecten is relatief complex. Voor de begrijpelijkheid is daarom alleen de waterbeheerfunctie van enkele objecten hierna kort samengevat: 

 • de Elshoutsluis:
  het spuien van overtollig water naar rivier de Lek 
  of bij droogte het inlaten van water vanuit de rivier
 • J.U. Smit gemaal (diesel):
  pompt water uit de Nederwaard (via de maalkom) richting de Elshoutsluis
 • Ir. Kok gemaal (elektrisch):
  pompt water uit de Overwaard (via de maalkom) richting de Elshoutsluis 
  of naar de Hoge Boezem (spaarbekken)

Alle waterbeheerobjecten beschikten voorheen over een eigen bedien/besturingssysteem waarmee het bedienend personeel (lokaal of op afstand bediend) het waterpeilbeheer regelde. 

Vanaf de Elshoutsluis kijkend in ZZO richting het vergezicht naar de beroemde windmolens en de
lage boezem Overwaard; verder geheel links het Ir.Kok gemaal van de Overwaard /
rechts het J.U.Smit gemaal van de Nederwaard.

Watersysteem
Met het begin 2013 gestarte project "Verbetering automatisering en vernieuwing besturingssystemen bemalingscomplex Kinderdijk" beoogde WSRL het volgende doel: 

"Het opleveren van automatisch werkende en op afstand bestuurde installaties 
met een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid".

Mijnsen heeft gedurende het gehele ontwerp- en realisatietraject (2013-2015) de benodigde specialistische kennis daarvoor geleverd. 

Ontwerpfase Watersysteem (2013 - 2014)
WSRL heeft medio 2013 aan Mijnsen opdracht gegeven voor het verzorgen van het functionele ontwerp software (FOS) voor de vernieuwing van besturing/bedieningssystemen van de tien bestaande waterbeheerobjecten en voor een nieuw overkoepelend waterbeheersysteem (het Watersysteem), rekening houdend met de eis van bediening op afstand (via SCADA) van alle systemen. 

Het nieuwe Watersysteem regelt daarbij, afhankelijk van de ingestelde waterbeheerfuncties, de inzet en/of aansturing van individuele waterbeheerobjecten van het bemalingscomplex en ondersteunt het personeel bij de bediening daarvan. Een groot deel van de complexe handmatige beheertaken werd daarmee tactisch geautomatiseerd, waardoor ongecompliceerde bediening op afstand mogelijk werd. 

Realisatiefase Watersysteem (2015)
Tijdens de realisatiefase van het project in 2015 heeft Mijnsen het testtraject alsook de inbedrijfname van het nieuwe Watersysteem en de besturingssystemen van de objecten begeleid. De software werd daarbij gerealiseerd door de programmeurs van WSRL, de installaties werden omgebouwd door Huisman Elektrotechniek. 

Het Watersysteem van het bemalingscomplex Kinderdijk is sinds eind 2015 volledig operationeel
en functioneert conform verwachting van opdrachtgever Waterschap Rivierenland. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Goswin Janssen   (contactpersoon voor dit project) 
Hans van de Laar