Mijnsen keert de Kromme Nol naar de Wet op de waterkering

In 2010 is door waterschap Rivierenland een meervoudige onderhandse aanbesteding voor een dienstenbestek gehouden. Mijnsen Dynamische Mobiliteit is na beoordeling conform de EMVI voorwaarden als beste uit de bus gekomen. Mijnsen is gecontracteerd voor het verrichten van advies- en ingenieurswerkzaamheden ten behoeve van de aanpassing van de kering de Kromme Nol. 

De Kromme Nol Kering is gesitueerd in het Heusdensch Kanaal. De keersluis is aangelegd, nadat zich in 1995 zeer hoge waterstanden voordeden en daarbij bleek dat de dijken langs het Heusdensch Kanaal en de afgedamde Maas onvoldoende bescherming boden. De Kromme Nol is in 2001 in gebruik genomen en is in beheer en onderhoud bij waterschap Rivierenland. 

De keersluis Kromme Nol maakt deel uit van de zogenoemde verbindende waterkering en dient zodoende te voldoen aan de Wet op de Waterkering. Volgens de Wet op de waterkering heeft het waterschap de verplichting de waterkering 5-jaarlijks te toetsen. Tijdens deze toetsing wordt een oordeel gevormd over de kerende hoogte, stabiliteit en sterkte van de constructie en de betrouwbaarheid van de sluiting. 

Tijdens de laatste toetsronde voor 2006-2011 is de veiligheid van de waterkering opnieuw in kaart gebracht. Uit deze analyse is gebleken dat het kunstwerk op het spoor 'Betrouwbaarheid Sluiting' de score Onvoldoende heeft gekregen. Op alle andere sporen is de score 'Voldoende' of 'Goed' toegekend. Voor de eerstvolgende toetsronde wordt ernaar gestreefd om op alle onderdelen de score "Goed" te behalen. 

Om ervoor te zorgen dat de keersluis weer aan de gestelde eisen in de Waterwet gaat voldoen, wordt binnen de opdracht een faalkansanalyse uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de expertise van Infram die naast Oranjewoud als onderaannemer ingeschakeld wordt. 

De instandhouding van objecten is in de afgelopen jaren een stuk complexer geworden. Niet alleen neemt het aantal objecten toe. Aangescherpte normen en diverse externe factoren hebben tot hogere eisen aan het niveau van instandhouding geleid. Daarom is het van belang om bij beheerobjecten het daaraan gekoppelde onderhoud niet enkel separaat te beschouwen, maar als onderdeel van een functioneel systeem. Het waterschap Rivierenland heeft de ambitie om het Beheer en Onderhoud van haar areaal op Probabilistische wijze uit te gaan voeren. Het project fungeert hierbij als pilot om het ProBo binnen de organisatie te introduceren. 

Naast deze beide werkpakketten worden nog diverse verbeteringen doorgevoerd op het gebied van ARBO, zal de nu ontbrekende CE-markering alsnog worden aangebracht en worden ook de bedienings- en besturingssystemen gereviseerd. 

Het project biedt volop uitdagingen maar met de ervaringen opgedaan bij de realisatie van Kromme Nol eind jaren negentig en de ondersteuning van onze deskundige partners hebben we alle vertrouwen dat we ook dit project op een goede wijze gaan uitvoeren voor onze klant. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Goswin Janssen   (contactpersoon voor dit project) 
Noud Brouwer