Raamovereenkomst Dienstverlening Industriële Automatisering

De combinatie “BDM”, bestaande uit de bedrijven Bekwaam Interim Management, DON Bureau en Mijnsen Dynamische Mobiliteit, is geselecteerd als één van de partijen voor de Raamovereenkomst Dienstverlening Industriële Automatisering van Rijkwaterstaat. Samen met de onderaannemers PIA-Automation, Consafia, BTM Partners en Triopsys hebben we ruime ervaring, kennis en kunde en een groot netwerk aan partners waarmee we RWS ten dienste staan.

De raamovereenkomst bestaat uit meerdere percelen, de combinatie is geselecteerd voor perceel 1-industriële automatisering en perceel 2-machine veiligheid.
Diensten in de IA-keten
De diensten in de IA-keten betreffen specialistische diensten met betrekking tot de realisatie, verificatie, validatie, testen, monitoring, onderhoud en aanpassing van de IA-ketens en omvat alle specialistische diensten betreffende ICT-gerelateerde componenten en systemen in de IA-keten (hardware en software), waaronder ICS (Industrial Control System), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) en hard- en software van actuatoren en sensoren.
Diensten voor Machineveiligheid
Onder machineveiligheid wordt verstaan het geheel aan fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit de Nederlandse wetgeving gebaseerd op Europese productrichtlijnen (regels voor CE-markering) en sociale richtlijnen (ARBO-regels).
Binnen de productrichtlijnen staat de Machinerichtlijn (2006/42/EG) centraal.
Diensten voor Machineveiligheid betreffen specialistische diensten die gericht zijn op het adviseren over en ontwerpen, realiseren, verifiëren, valideren, testen, monitoren, onderhouden, aanpassen en bedienen van machines in bovengenoemde zin. Bij RWS zijn deze machines doorgaans objecten in het RWS-areaal waarvan een (deel van een) IA-keten onderdeel uitmaakt.

Het belangrijkste projectdoel dat RWS nastreeft met deze overeenkomst:
Met het uiteindelijke resultaat kan RWS op een eenvoudige en eenduidige wijze diensten in de IA-keten, voor Machineveiligheid inkopen bij opdrachtnemers met de juiste kennis en ervaring. 

Hiermee wordt kwaliteitsverbetering nagestreefd, zodat RWS-risico’s tijdig kan onderkennen en herkennen en RWS zo de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Dienstverlening Industriële Automatisering beter kan waarborgen. 

Mijnsen gaat binnen de combinatie Bekwaam - DON - Mijnsen 2 jaar aan de slag voor de percelen "Diensten in de IA keten" en "Diensten voor Machineveiligheid" met tweemaal een optionele verlenging van een jaar.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
Noud Brouwer
Goswin Janssen